O Stowarzyszeniu Żydów Radomskich

Stowarzyszenie Żydów Radomskich powstało na bazie wcześniejszych organizacji działających w Radomiu oraz Izraelu.

Mimo to, że dziś społeczność żydowska w regionie radomskim nie jest tak liczna jak niegdyś, nadal ma przed sobą wiele celów i zadań do realizacji. Kilkuwiekowa obecność Żydów na tych ziemiach spowodowała powstanie ważnych związków między obiema kulturami – żydowską i polską. Utrwalenie i zachowanie dziedzictwa kulturowego polskich Żydów jest niezwykle ważne, podobnie jak dalsze rozwijanie i popularyzowanie kultury żydowskiej zarówno wśród Żydów, jak i Polaków.

Stowarzyszenie Żydów Radomskich – jest niezależną, non-profit organizacją rzeczniczą, o statusie pozarządowej organizacji mniejszości narodowych.

Regulamin Stowarzyszenia – Regulamin PDF


Stowarzyszenie jako organizacja rzecznicza działa na rzecz szerzenia tolerancji, kształtowania postaw otwartości wobec mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych ze szczególnym naciskiem na przeciwdziałanie antysemityzmowi i dyskryminacji.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami, samorządami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, także o zasięgu globalnym.


Nasze Stowarzyszenie wybrało Otwarty System Archiwizacji do opracowywania i udostępnienia naszych zbiorów archiwalnych.